:::  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งยินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

เยี่ยมชมสวนอินทผลัม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีK

ประชาสัมพันธ์สวนลุงอ้วน ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง

 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

ทำการเกษตรใหม่ ทางรอดยุค covid-19 ที่อำเภอท่าวุ้ง

เกษตรกรผู้ผลิตต้นกล้าผักแจกฟรี ที่อำเภอท่าวุ้ง

โรงสีข้าวบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สรุปภาพข่าว...

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง ออกตรวจสอบความเหมาะสมและติดตามเกษตรกร หมู่ 10 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ขอพระราชทานโค เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียด

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง ออกติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปีและปริมาตรน้ำชลประทาน พร้อมเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนก่อนทำนาปี ของ “ไร่แก้วกานดา”

รายละเอียด

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางสาวศิริลักษณ์ จีนขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้แทนอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด ปี 2564 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

รายละเอียด

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกและด้านในสำนักงานฯ

รายละเอียด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกิจกรรมประชุมทานอาหารเป็นยา , ผัก (ดอกแค) ปลอดภัยลดปัจจัยป่วยและตายจากโรคมะเร็ง และรณรงค์ปลูกต้นแคดอก

รายละเอียด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมตลาดนัดสินค้าเกษตรอำเภอท่าวุ้ง โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกและด้านในสำนักงานฯ

รายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้อาสาสมัครเกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขตผ่านระบบ VDO Conference ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้นายอาณัติ ภัทรา-วุธสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการตามโครงการหมอพืช ให้คำแนะนำให้การป้องกันกำจัดหนูเข้าทำลายผลอินทผลัมด้วยโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis เมื่อหนูกินเข้าไป 7-15 วัน จะเกิดอาการป่วยตาย และแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวด้วยสารเคมี วิธีฟิสิกส์ และแนะนำจุดทำกับดักกองล่อด้วยเชื้อรา Metarhiziumsp. ที่จำเพาะกับด้วงแรดมะพร้าว เพื่อวางแผนการป้องกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดการธาตุอาหารในชุดดินบ้านหมี่ที่มีความเสี่ยงในการขาดจุลธาตุ

รายละเอียด

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ถ่ายทอดความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ดินและดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตามโครงการธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

รายละเอียด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกและด้านในสำนักงานฯ

รายละเอียด

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ จีนขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางพรรณี จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

รายละเอียด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมรับฟังการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

รายละเอียด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมต้อนรับ นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี พบปะเยี่ยมเยียนมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

รายละเอียด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกและด้านในสำนักงานฯ

รายละเอียด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

วันที่ 21 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกและด้านในสำนักงานฯ

รายละเอียด

วันที่ 9 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้นางสาวปนิตา เล็กรุ่งเรืองกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

วันที่ 7 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์ พ.ศ.2564โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

วันที่ 1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำเภอท่าวุ้ง โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ จีนขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้นางชื่นดวงจิตร์ โสพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2564 โดยนักวิชาการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับ (Smart Farmer)

รายละเอียด

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 โดยมี นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน และนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

รายละเอียด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางชื่นดวงจิตร์ โสพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่สวนอินทผาลัมน้องเพชร ตำบลบางลี่

รายละเอียด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำเภอท่าวุ้ง โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธาน

รายละเอียด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำเทศบาลและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาล

รายละเอียด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอยหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกและด้านในสำนักงาน

รายละเอียด

วันที่ 18 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ จีนขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1

รายละเอียด

วันที่ 13 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมวางแผนปลูกพืชหลังนา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนบริษัท CP มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาและข้อมูลด้านการชลประทาน โดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

รายละเอียด

วันที่ 7 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมต้อนรับนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

รายละเอียด

วันที่ 4 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าขอพรและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานและเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียด

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการ “ลพบุรีเมืองสะอาด” โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานและเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ทำการจัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก

รายละเอียด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับ Young Smart Farmer อำเภอท่าวุ้ง เข้าฝึกทดลองตรวจแปลงตัวอย่างที่สวนลุงทม ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

รายละเอียด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับ Young Smart Farmer อำเภอท่าวุ้ง ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี สำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ตำบลโพตลาดแก้วและตำบลบางงา

รายละเอียด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ติดตามนิเทศงาน และให้คำแนะนำโครงการต่างๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

รายละเอียด

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย

รายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนและชี้แจงการเพาะปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ หมู่ 6 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายคชาชีพ สว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลบางงา

รายละเอียด

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ) ประชุมประจำเดือนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ) ครั้งที่ 7/2563

รายละเอียด

วันที่ 10 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมพิธีเปิด “ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market)

รายละเอียด

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

รายละเอียด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง และนายกัมปนาท สุทธิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าวุ้ง ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2563

รายละเอียด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอท่าวุ้ง เยี่ยมสวนอินทผลัม

รายละเอียด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมพร้อมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่หัวสำโรง(ประชารัฐ)

รายละเอียด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำเภอ ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งและตัวแทนเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งจัดประชุมคณะกรรมกาอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ(Operation Team)

รายละเอียด

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รายละเอียด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ เรื่องเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ covid 19>

รายละเอียด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ เมตตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่สมาชิก

รายละเอียด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตรวจประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2562

รายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ การดำเนินการจัดระเบียบเกษตรกรที่เข้ามาขอรับบริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโก ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์แล้ง

รายละเอียด

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบแอฟพลิเคชั่นFARMBOOK

รายละเอียด

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมตรวจสอบความชำรุดของพัสดุ

รายละเอียด

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมติดตาม ตรวจประเมินแปลงเพื่อออกใบรับรอง PGS ให้กับเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมพิธีการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562 ณ ธกส.อำเภอท่าวุ้ง

รายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ครั้งที่ 1

รายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้

รายละเอียด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ

รายละเอียด

วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้

รายละเอียด

วันที่ 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเมล่อนอังเคิลบุ๊ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการถ่ายความรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเก็บข้อมูลเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองสมอใสและกลุ่มนาแปลงใหญ่หนองน้ำพล

รายละเอียด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าวุ้ง ครั้งที่ 4/2562

รายละเอียด

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และกิจกรรม "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง

รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามการจำหน่ายผักอินทรีย์ ตามโครงการตลาดนักเกษตรอินทรีย์

รายละเอียด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

รายละเอียด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ

รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 7 และหมู่ 13 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางรัตนา อุตทดารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเกษตรกรพร้อมรับแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลโคกสลุด ผ่าย Application "DOAE Farmbook"
20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีวุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ติดตามงานโครงการเสริมการจำหน่ายผักอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลท่าวุ้งอ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

รายละเอียด

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางรัตนา อุตทดารา จัดเวทีประชาคม
ผู้ปลูกข้าวนาปรัง ต.ลาดสาลี

รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายปรเมศ ภู่งาม พร้อมด้วย
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

รายละเอียด

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถ.ท่าวุ้ง-บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทร/โทรสาร;. 0-3648-1077 E-mail :: lopburi05@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์
นางพรรณี จันทร์กระจ่าง เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกุลวดี ดีรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ