ข้อมูลทั่วไป...อำเภอท่าวุ้ง
คำขวัญจังหวัด
วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
คำขวัญอำเภอ
ท่าวุ้งมีมานานโบราณกล่าว เขาได้เอาคลองน้ำมาทำชื่อ คลองวกวนเว้าดุจเขากระบือ แต่คนซื่อไม่คดตามเหมือนน้ำคลอง
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ
อำเภอท่าวุ้ง
หมายเลขโทรศัพท์
036-481211
หมายเลขโทรสาร
-
เว็บไซต์อำเภอ  
www.lopburi.go.th/s_tavung.htm
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา
อำเภอท่าวุ้ง เดิมที่เรียกกันว่า อำเภอ โพหวี ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด ระยะทางประมาณ  15 กิโลเมตร  ตั้งอยู่บนถนนลพบุรี -สิงห์บุรี ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2455 
2.เนื้อที่/พื้นที่
242.829 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
ร้อนชื้น 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......11.... แห่ง
3.เทศบาล...5....แห่ง
2.หมู่บ้าน....128.... แห่ง
4.อบต........10 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่
เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว์ 
ทำสวน
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่
การแปรรูปอาหารทางการเกษตร
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การเลี้ยงสัตว์
 
3.จำนวนธนาคาร
 

มี 3 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย     โทร. 036-622039
ธนาคารออมสิน    โทร.  036481188
ธนาคารเพื่อการเกษตรแบะสหกรณ์  โทร. 036-622593
ธนาคารไทยพานิช สาขาท่าโขลง

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า
มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่
ร.ร. ท่าวุ้งวิทยาคาร  โทร. 063-481206
ร.ร. บ้านเบิกวิทยาคม  โทร. 0369-655403
 
ร.ร. ท่าโขลงวิทยา
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
-  

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น
รวม 50,315  คน
2.จำนวนประชากรชาย
รวม 23,887  คน
3.จำนวนประชากรหญิง
รวม 26,428 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร
205.14 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  311
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
ข้าว
การเลี้ยงสัตว์
การประมง
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
แม่น้ำลพบุรี
แม่น้ำบางขาม
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
โรงงานอินโดรามา  ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ่ง จังหวัดลพบุรี  โทร. 036-489117