:: สำนักงานเกษตรท่าวุ้งยินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
 
อัตรากำลัง
 

 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี วุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร
เกษตรอำเภอท่าวุ้ง

 
 

 

นางชื่นดวงจิตร์ โสพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางเฉลิมศรี คลองสระบัว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

     

นางพรรณี จันทร์กระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปณิตา เล็กรุ่งเรืองกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ จีนขจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

     

นางรัตนา อุตทดารา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวกุลวดี ดีรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายเจริญ ดอกบัว
พนักงานจ้างเหมา

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถ.ท่าวุ้ง-บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทร/โทรสาร. 0-3648-1077 E-mail :: lopburi05@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์
นางพรรณี จันทร์กระจ่าง เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกุลวดี ดีรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ