:: สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งยินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

kjkjประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ปรกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานงบบริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โครงการศูนย์เรัยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

4. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2564 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

6. รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

7. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถ.ท่าวุ้ง-บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

โทร/โทรสาร. 0-3648-1077 E-mail :: lopburi05@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์: นางพรรณี จันทร์กระจ่าง เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน